Profile

Company Information :

Company name :
บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 
DSI CORPORATION CO.,LTD

Business Information :

Industry group :
  1. โกดัง อุปกรณ์ขนถ่าย และบรรจุภัณฑ์
Business type :
  1. Retailer
  2. Wholeseller
  3. Importer
  4. Manufacturer

Contact Information :

Address 1 :
12/185 หมู่ 7 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
Address 2 :
70/22 หมู่ 7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
Country :
ไทย
Tel :
(+66)2-993-4699
Fax :
(+66)2-993-4691

Other information :

Capital Investment :
5,000,001 - 10,000,000
Annual revenue :
1,000,000 or less
Employee range :
51 - 100

Company Profile

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม

พันธกิจ

1. มุ่งจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

2. บริการเป็นเลิศ ลูกค้าพึงพอใจ

3.บุคลากรมีความรู้ ความชำนาญและทัศนคติที่เหมาะสมกับงาน

4.มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ค่านิยม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ (Your Partner For Success)

 

หลักการทำงานและการบริหาร

บริษัทฯ เน้นหลักการบริหารดำเนินกิจการโดยให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้เน้นเพียงแต่สร้างผลกำไรอย่างเดียว โดยบริษัทฯ มีความเชื่อว่าหากเราพัฒนางาน พร้อมกับพัฒนาคน จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้และ

มั่นคงอย่างยั่งยืน จึงมุ่งเน้นการดำเนินงานโดยใช้หลัก 5ป คือ

1. โปร่งใส   - มีการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม

2. ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง - เน้นการปรับปรุงและพัฒนางานอยู่อย่างสม่ำเสมอ  และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ เรื่อง ซึ่งการปรับปรุงและ   เปลี่ยนแปลงจะนำ ไปสู่สิ่งที่ดี และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3. ปลอดภัย - เน้นให้พนักงานปฎิบัติงานบนพื้นฐานของความปลอดภัย

4. ประหยัด - เน้นการสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักการอยู่อย่างพอเพียง และร่วมมือกันใช้พลังงานตลอดจนทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

5. แบ่งปัน - มีการปลูกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมและถือว่าการตอบแทนสังคมเป็นเรื่องสำคัญ หากเรามีอยู่อย่างเพียงพอแล้ว เมื่อมีโอกาสควรที่จะแบ่งปันให้ กับผู้อื่นด้วย   

             


โครงการและกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

   1.โครงการสาธารณกุศลเพื่อสังคม ในทุกๆปี บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยการบริจาคเงินสิ่งของที่จำเป็นให้กับวัดมัสยิด สถานีอนามัย ที่ต้องการความช่วยเหลือและบริจาคอุุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับนักเรียน กับโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ และเมื่อยามที่ประชาชนตามภาพต่างๆ ต้องการความช่วยเหลือ และเมื่อยามที่ประชาชนตามภาคต่างๆ ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความเดือนร้อนของประชาชน จึงได้มอบเงินสมทบเพื่อการช่วยเหลือโดยผ่านหน่วยงานรัฐและองค์กรเอกชน อาทิ

- มอบเงินช่วยเหลือประชาชนภาคใต้ที่ประสบภัยสินามิ กับสำนักนายกรัฐมนตรี                                                          

- มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคกลางกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก  สภากาชาดไทย                                      

- สมทบทุนสร้างอาคารอนุสรณ์ 100 ปี (อาคารผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

- สร้างพระสังกัจจายน์ วัดทุ่งตาอิน เขาคิชกุฏ จ.จันทรบุรี                

- ทาสีให้กับโรงอาหาร โรงเรียน วัดสองพี่น้อง จ.ปทุมธานี       

-  บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาล และองค์กรต่างๆ       

- ฯลฯ

 

   2. โครงการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้จัด

- ปี 2550 โครงการปลูกป่าชายเลน จ.สมุทรสงคราม

- ปี 2551 โครงการทำนาสามัคคี จ.ปทุมธานี                        

- ปี 2554 โครงการปลูกป่าชายเลน (ครั้งที่ 2) จ.สมุทรปราการ